Filosofie

Filosofie

Bij STW wordt huisvesting gecreëerd voor en door jongeren. Dit gebeurt veelal in leegstaand vastgoed. Hiermee lossen we zowel leegstand als woningnood op. Dit doet STW op een compleet eigen manier.

Missie en visie

Iedereen verdient een betaalbare plek om te wonen. Voor jonge mensen is dat lastig in een dure en exclusieve markt. Door de sterke individualisering en vereconomisering van de maatschappij bestaat juist behoefte aan sociale betrokkenheid en samenhang. Het grote en groeiende aanbod aan zelfstandige woonruimte voorziet niet of nauwelijks in deze behoefte.

Daarom realiseert Stichting Tijdelijk Wonen huisvesting voor jonge mensen. Betaalbare woonruimte met alle aandacht en ruimte voor eigen initiatief, gezamenlijkheid en inclusiviteit.

Sociaal beheermodel

STW is een organisatie die het mogelijk maakt voor bewoners om betrokken te zijn bij het beheer van de organisatie. Dit kan op verschillende manieren: als gangbeheerder, pandbeheerder of bestuurder van de Stichting. Wanneer op één van deze functies een vacature vrijkomt worden deze altijd eerst onder bewoners van projecten gedeeld. Ook ideeën die aangedragen worden zullen door STW altijd gezien worden.

Ook tijdens de realisatie van projecten biedt STW toekomstige bewoners vaak de kans om betrokken te zijn. Dit gebeurt in de vorm van zelfwerkzaamheid rond het opbouwen van de eenheden in het pand. Door mee te klussen met STW en de aannemer wordt betrokkenheid gecreëerd, ook zijn degenen die deelnemen aan deze werkzaamheden verzekerd van een kamer en eventuele huurkorting.

Pandbeheer
De pandbeheerders houden toezicht op het beheer en zijn namens STW verantwoordelijk voorde handhaving en verbetering daarvan. De pandbeheerders coördineren de gangbeheerders en zitten het beheeroverleg voor. Panbeheer is verantwoordelijk voor het waarborgen en handhaven van de veiligheid, leefbaarheid en hygiëne binnen en rondom het pand.

Gangbeheer
De gangbeheerder levert een bijdrage aan het dagelijks beheer van de hun toegewezen gang met wooneenheden. De gangbeheerder inspecteert ook de reparatieverzoeken en geven hun bevindingen door aan de beheerorganisatie. De gangbeheerder ziet dagelijks toe op de correctie naleving van het huishoudelijke reglement. De gangbeheerder organiseert tevens periodiek een gangoverleg waar de gangbeheerder met de bewoners de gang van zaken bespreekt