Sociaal beheer

Het beheermodel
Door het handhaven van het beheermodel beoogt STW een prettig en veilig woonklimaat te garanderen. In dit model krijgen bewoners de gelegenheid zelf deel te nemen aan het beheer.
Onder een prettig woonklimaat verstaat STW hygiëne, veiligheid en leefbaarheid. Iedere bewoner moet schoon, veilig en in harmonie met medebewoners kunnen leven en wonen. Hier wordt een huishoudelijk reglement en een boetesysteem aan gekoppeld.

Het beheerteam bestaat uit gangbeheerders en pandbeheerders. Gangbeheerders onderhouden het contact met hun ganggenoten en spreken hen aan of delen een boete uit bij een overtreding van het huishoudelijk reglement. Pandbeheerders onderhouden het contact met bewoners en controleren op hygiëne, veiligheid en leefbaarheid in het pand.

Het huidige pandbeheer bestaat uit:

2 Hoofdpandbeheerders
Sander Karsen & Aron Theunissen

2 Assistent pandbeheerders
Jelle Leusink & Chantal Susan Visser

Hygiëne
De bewoners dienen zelf te zorgen dat de gemeenschappelijke ruimtes inclusief de buitenruimte, het sanitair en de keukens schoon blijven. De gangbeheerder stelt een schoonmaakrooster op waaraan elke bewoner zich dient te houden. Verder moeten bewoners hun afval deponeren in een daartoe bestemde algemene container. STW zorgt dat die voorzieningen aanwezig zijn en regelmatig worden geleegd door een afvalverwerkingsbedrijf.
De gangbeheerder is gemachtigd een boete op te leggen aan een bewoner als deze zijn taak heeft verzuimd of niet naar behoren heeft uitgevoerd. Hiervoor hanteert het beheer een boetesysteem

Veiligheid
STW kan de veiligheid van bewoners alleen garanderen als deze zich houden aan de regels die STW op heeft gesteld in het huishoudelijk reglement. In het kader van brandveiligheid dienen bewoners de vluchtroutes vrijhouden van obstakels en brandbaar materiaal, brand- en rookdeuren gesloten houden en de sluitmechanismen intact laten. Voor algemene veiligheid dienen bewoners toegangen af te sluiten, nooduitgangen alleen in noodgevallen te gebruiken en onbekenden niet binnen te laten.
De gangbeheerder ziet er op toe dat bewoners zich hieraan houden. Ook is de gangbeheerder gemachtigd een boete op te leggen volgens het boetesysteem, als een bewoner de veiligheid in gevaar brengt.

Leefbaarheid
Onder leefbaarheid verstaat STW dat bewoners ongestoord kunnen leven en wonen. Ze dienen elkaar te respecteren en sociaal te behandelen, geen overlast te veroorzaken of vernielingen aan te richten.
Hiervoor hanteert het beheer het huishoudelijk reglement, waarin eenvoudige leefregels zijn opgenomen. Bij overtreding hiervan is de gangbeheerder gemachtigd een boete op te leggen.